نسل جدید آسانسور

راه یافتن نسل جدیدی از آسانسورها موسوم به آسانسورهای هوشمند به ساختمان های مرتفع تحول قابل توجهی در تکنیک های ساخت ساز به وجود آورده است با استفاده از برنامه ای رایانه ای نوعی آسانسور هوشمند طراحی و ساخته شده است که با توقف در برخی طبقات خاص، در وقت استفاده کنندگان تا 50 درصد صرفه جویی زمانی به دنبال دارد. برنامه ریزی این آسانسور به این شکل است که به جای فشردن دکمه در کنار درب آسانسور، مراجعه کنندگان با صفحه کلید رایانه ای روبرو می شوند که باید طبقه مورد نظرشان را انتخاب کرده و در انتظار پاسخ رایانه باشند. رایانه پس از دریافت شماره طبقه از سوی مراجعه کننده، وی را به آسانسوری راهنمایی می کند که مربوط به طبقه مورد نظر یا نزدیک به آن است. به گفته طراحان این سیستم هوشمند، استفاده از این سستم تا 50 درصد در وقت مراجعه کنندگان صرفه جویی ایجاد می کند. کوتاه شدن سفرهای آسانسوری و کمترین توقف ها در طول مسیر از مزایای اصلی استفاده از چنین سیستمی است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، تاکنون بیش از 200 مورد از این آسانسورها در آمریکا نصب شده اند که با استقبال قابل توجه مراجعه کنندگان نیز همراه شده است.

No comments: