دروازه‌ها

دروازه ارگ سمنان، سمنان (قاجاریان)
دروازهٔ سنگی خوی، خوی
دروازهٔ نو (دروازهٔ‌ محمدیه)، تهران
دروازه‌ها، استان كرمان
دروازه جنوبی ارگ سمنان، سمنان (قاجاریان)
دروازهٔ قرآن، شیراز (زندیان)
دروازه‌های قزوین، قزوین (قاجاریان)
سردر باغ ملی، تهران

No comments: