سارا

آدم وقتی روحش بزرگ شد٬ جسمش به زحمت می افتد

1 comment:

negar yaghoobi said...

to
hasty
hatta
agar
hame began nisty
:)