اشتباهات

توماس ادیسون دو هزار آلیاژ مختلف را برای اختراع لامپ روشنایی آزمایش کرد. وقتی هیچکدام از این مواد در آزمایش درست جواب ندادند ، دستیار او با ناراحتی گفت: بیهوده است ، ما هیچ چیز جدیدی یاد نگرفتیم ولی ادیسون با اطمینان جواب داد : نه، ما پیشرفت کردیم و خیلی چیزها یاد گرفتیم. ما اکنون می دانیم که دو هزار آلیاژ وجود دارند که نمی توانند در لامپ روشنایی ایجاد کنند کتاب نشان لیاقت عشق

No comments: