نورمن فاستر

اولین کلیسای سر نورمن فاستر دفتر طراحی نورمن فاستر و شرکا طرح بازیابی کلیسای درجه 2 متعلق به 1860 را به عنوان محلی فرهنگی_ اموزشی مناسب برای قرن 21 ارائه کرد. ایده اصلی طرح بر پایه صرفه جویی در مصرف انرژی و فرم ان ارتباط ساختمان قدیمی با مجموعه ای ار ساختمان های نوین است که در قالب معماری پایدار طراحی می شوند مجموعه جدید شامل آموزشگاهی برای تدریس خداشناسی ، قهوه خانه، کتاب فروشی و سه واحد همسایگی مسکونی میباشد.در طرح نورمن فاستر هال اصلی کلیسا توسط فضای واسط شیشه ای با بقیه مجموعه مرتبط می شود و مفهوم پرستش را با زندگی روزانه، آموزش و جامعه پیوند می زند
فصلنامه معماری و ساختمان

1 comment:

Anonymous said...

ba salam webloge khoobiye afarin bishtar say kon ba arezooye movafaghiat