من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن
من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان می بخشد نارون شاخه خود را به كلاغ
هر كجا برگی هست شور من می شكفد

1 comment:

Anonymous said...

بزرگی , بزرگی می آورد
و عدالت , عدالت
یقین و اعتماد,بلند آوازه ات خواهد کرد
این آخرین اتفاق فرشته و آدمی است