واژگان طراحی فرم شکل رنگ بافت نور تناسب مقیاس تعادل هماهنگی وحدت و کثرت ریتم تأکید
این 12 واژه ی بالا را که خوندم به نظرم جالب آمدو فکر کردم شاید بد نباشه درحدی خلاصه و مفید با هم مطالعه ای داشته باشیم....تصمیم دارم با برنامه ای که در پایان تعریف هر واژه اعلام می کنم این واژگان را به شما دوستان عزیز معرفی کنم، پس از اولین واژه یعنی فرم شروع می کنم فرم نقطه، به وجود آورنده ی همه ی فرم هاست. یک نقطه – در حین حرکت – اثر یک خط را بر جای می گذارد: بعد نخست. یک خط هم، وقتی در امتدادی غیر از امتداد خودش حرکت می کند،یک صفحه را تعریف می کند: عنصری دو بعدی. سرانجام صفحه که درجهتی مایل یا عمود برسطح خود، بسط می یابد،حجمی سه بعدی را تشکیل می دهد نقطه، خط، صفحه و حجم، اینها عناصر ابتدایی یک فرم هستند . در واقع، تمام فرم های قابل دید، سه بعدی می باشند. این عناصر ابتدایی، با توجه به ابعاد نسبی شان در طول ، عرض و عمق – به عنوان نوعی از تناسبات و مقیاس- در تعریف فرم، تباین می یابند نقطه یک نقطه، مشخص کننده ی مکانی است در فضا. از لحاظ تصور ذهنی، دارای هیچ درازا، پهنا و یا عمقی نیست و در نتیجه، ایستا و بدون جهت می باشد. یک نقطه – به عنوان آفریننده ی نخستین فرم – می تواند دو انتهای یک خط، محل تقاطع دو خط و یا گوشه ای که در آن خطوط یک سطح یا حجم، به هم می رسند را مشخص کند یک نقطه معمولاً به شکل یک خال(لکه)، که نسبت به حوزه ی اطرافش کوچک است، نشان داده می شود. شکل های دیگری را نیز می توان در صورتی که به اندازه ی کافی کوچک، متراکم و بدون جهت باشند، فرم نقطه ای به حساب آورد یک نقطه، هنگام قرار گیری در مرکز یک میدان یا فضا، ثابت و پابرجا بوده قادر به سازمان دهی عناصر اطراف خود می با شد. هنگامی که از مرکز به کنار متمایل می شود هم، کیفیت خود گرایی اش را حفظ کرده و در عین حال پویاتر می شود و بین آن و میدانش، کششی بصری ایجاد می شود. فرم های معرفی کننده ی نقطه(پدید آمده از نقطه) مانند دایره و کره، در همان کیفیت خودگرایی نقطه شریک هستند خط یک نقطه از طریق بسط یافتن تبدیل به یک خط می شود. از لحاظ تصور ذهنی، یک خط فقط دارای یک بعد یعنی طول می باشد . در واقع از نظر بصری طول یک خط، هر اندازه ضخامت لازم برای دیده شدن را خواهد داشت. یک خط – بر خلاف نقطه که ثابت و بدون جهت است- قابل حرکت، جهت دار و بسط یافتنی می باشد خطوط از لحاظ تراکم و شخصیت، دارای تنوع هستند یک خط مستقیم، کشش موجود بین دو نقطه را نشان می دهد. ویژگی مهم یک خط راست، جهت آن است. یک خط افقی، می تواند معرف پایداری، کشیدگی و یا همواری سطحی باشد که ما روی آن ایستاده یا در حال حرکت هستیم. در مقابل، یک خط عمود، می تواند حالتی از تعادل همراه با نیرو یا جاذبه را بیان کند خطوط مورب را- که از حالت افقی و عمودی خارج شده اند – می توان به صورت بالا رونده و یا در حال فرود مشاهده کرد که در هر دو حالت، این خطوط بیان کننده ی حرکت بوده و از لحاظ بصری، فعال و پویا می باشند یک خط منحنی، بیان کننده ی حرکتی است که به وسیله نیروهای جانبی، منحرف شده است. خطوط منحنی،حرکت ملایمی را تداعی می کنند و بسته به جهت گیری شان، می توانند بالا رونده بوده و یا نشان دهنده ی سفتی و سختی و اتصالشان به زمین باشند. خطوط منحنی کوچک، می توانند مبین سرزندگی(سر به هوایی)، انرژی یا الگوهایی از رشد بیولوژیکی باشند خط درشکل گیری هر نوع ساختار بصری، عنصری اساسی است. ما بدون خط نمی توانیم شکل و کیفیتی را- که عموماً توسط آن اشیا را می شناسیم- تعریف کنیم. خطوط، لبه های یک شکل را توصیف کرده و آن را از فضای اطرافش جدا می کنند. علاوه بر این، این خطوط ظاهری از طریق کیفیت های معنادارشان، در شکل نفوذ می کنند همچنین از خطوط می توان جهت خلق بافت و الگوهایی روی سطح فرم ها، استفاده کرد صفحه یک خط هنگامی که در جهتی غیر از امتداد اصلی خود جابه جا شود،یک صفحه را تعریف می کند. از نظر تصور ذهنی، یک صفحه دارای دو بعد طول و عرض بوده وفاقد عمق می باشد. در واقع، طول و عرض یک صفحه، مقدار ضخامت مورد نیاز جهت دیده شدن را داراست. شکل، از خصوصیات اولیه ی یک صفحه است که توسط لبه ی صفحه، تعریف می شود. از آن جا که دریافت ما از شکل یک صفحه می تواند با پرسپکتیو دچار اعوجاج شود، دیدن شکل واقعی یک صفحه تنها هنگامی امکان پذیر است که از مقابل به آن نگاه کنیم فرم های صفحه ای- علاوه بر شکل- کیفیت های آشکار سطحی مصالح، رنگ، بافت و الگو را نیز دارا هستند. خصوصیات بصری مذکور، روی این ویژگی های صفحه تأثیر می گذارند سنگینی و استواری بصری اندازه، تناسبات و جای گیری فضای مشاهده ای قابلیت انعکاس نور کیفیت ملموس قابلیت های صوتی فرم های صفحه ای، عناصر مبنایی معماری و طراحی داخلی هستند. از صفحات کف، دیوار، سقف یا بام، جهت تعریف و حصر حجم های فضایی سه بعدی استفاده می شود. خصوصیات ویژه ی بصری آنها و روابطشان در فضا، تعیین کننده ی فرم و خصوصیت فضاهایی است که تعریف می کنند. در داخل این فضاها، مبلمان و دیگر عناصر طراحی داخلی متشکل از فرم های صفحه ای را می توان مشاهده کرد حجم فرم، واژه ای است برای توصیف بعد ظاهری و ساختار کلی یک حجم. فرم ویژه ی یک حجم، توسط اشکال و روابط داخلی خطوط و سطوح توصیف کننده ی مرزهای آن، تعیین می شود یک حجم – همچون عناصر سه بعدی معماری و طراحی داخلی – می تواند متراکم و توپر (فضای جای گزین شده توسط یک توده) ویا تو خالی (فضای محصور شده به وسیله ی فرم های سطحی) باشد قرار بعدی ما 25 اسفند با تعریفی ازشکل و احتمالاً رنگ

No comments: