جبران خليل جبران

هفت جا، نفس خويش را حقير ديدم
نخست ، وقتي ديدمش كه به پستي تن مي داد تا بلندي يابد
دوم ، آن گاه كه در برابر از پاافتادگان ، مي پريد
سوم ، آنگاه كه ميان آساني و دشوار مختار شد و آسان را برگزيد
چهارم ، آن كه گناهي مرتكب شد و با يادآوري اين كه ديگران نيز همچون او دست به گناه ميزنند ، خود را دلداري داد
پنجم ، آنگاه كه از ناچاري ، تحميل شده اي را پذيرفت و شكيبايي اش را ناشي از توانايي دانست
ششم ، آن گاه كه زشتي چهره اي را نكوهش كرد ، حال آن كه يكي از نقاب هاي خودش بود
هفتم ، آنگاه كه آواي ثنا سرداد و آن را فضيلت پنداشت

No comments: