معماري سازگار

ساختمان هرست Hearst Building-Foster & Partner
ساختمان مرکزی 46 طبقه جدید اين شرکت یک شگفتی در ساختمان سبز محسوب می شود. قابهای موربی شکل این برج ، حدود 20 درصد از وزن سازه را نسبت به قابهای فلزی ساختمان مشابه به آن کاهش داده است. حساسگرهای نوری، کاهش نور یا خاموش کردن لامپ ها و چراغها را در هنگامی که نور طبیعی کفایت کند ، کنترل می کنند. این برج، به منظور تهویه و سرمایش ، هوای داخل را به بیرون هدایت می کند که این عمل انرژی مصرفی و دی اکسیدکربن منتشرع را به میزان بيست و دو درصد نسبت به ساختمان های موجود در نیویورک کاهش می دهد.

No comments: