معماري سازگار

گلن هاوس Glenn House-Ray Kappe
ساختمان گلن در سانتامونیکا کالیفرنیا دارای سیستم خودکار می باشد. آبیاري و تأمین نیروی آن به صورت خودکار انجام می شود. این خانه ماورای انرژی ، اولین خانه در آمریکاست که نشان پلاتین را از لييد دریافت کرده است.

No comments: