مقدمات یک

پروسه تبدیل نقطه به حجم

نمایش سه بعدی تصویر،توجه به نیروهای زمینه،وابستگی وعدم وابستگی به هندسه و موضوع طرح تعریف فضا با ساختار خطی، خلق فضایی پویا

حجم سازی با خطوط، ساخت حجمی ازاد

بسط و نفوذ سطح در فضا، سطح پویا، ایجاد سطح با خط ترکیب بندی اشکال،تمایز و تعریف با رنگ،تونالیته

ترکیب بندی اشکال، تمایز با بعد، تداخل اشکال مربع و دایره تجزیه سطح به خطوط،پر و خالی در سطح، نظام خطوط

امیزش دو فضا، مواجهه و در گیری دو فضا با هم ساخت حجمی با تکرارسطوح،توسعه و نفوذ،حجم درون گرا و حجم برون گرا

حجم سازی با سطوح افقی(متکی بر زمینه)،حرکت و مکث،پارک پله ارایش صفحات بر مبنای شبکه(مثلث)،حجم سازی، فضاهای باز و بسته، پر وخالی در ترکیب

ارایش صفحات در قالب مکعب،بررسی رابطه بین سطوح متقاطع و فضاها،ارتباط وگشایش فضایی ( شکل گیری فضا و سازمان دهی حجم بر پایه مربع،حجم مرکزگرا(تجزیه،بعددهی،تغییر ارتفاع

( ساخت کارکردی،ترکیب صفحات و خطوط،جداکننده(پارتیشن

طراحی عناصر معماری با توجه به موقعیت و استفاده کننده،کودک - دیوار- بازی ( نمایش پروسه دفرمه شدن یک حجم اصلی (مکعب

اشنایی دیوار و درخت،طرح عناصر معماری با توجه به همجواریها طراحی عناصر معماری،جدال دیوار و پله برای صعود(حرکت – مکث - تماشا)،ترکیب صفحات افقی و قایم(به صورت ازاد یا در قالب مکعب)،اوج گیری

No comments: