از زبان ترم بالایی ها

چند نکته برای معماران جوان و دانشجويان معماری

فکر نکنيد ، نيازی به مطالعه هم نيست فقط حرف بزنيد

. همه خوبيها در مجاورت استاد است ، به استاد نزديک شويد

. خلاقيت يعنی آنچه استاد خوشش می آيد . . مهم نيست روی کاغذ چه می کشيد ، فقط به گونه ای بکشيد که رضايت استاد را جلب کند . کمپوزيسيون هويت شما مرکب از خواسته های متفاوت استاد است . در درست چيدنشان سلسله مراتب را فراموش نکنيد

.همانطور که سالهای دانشکده به شما می آموزد ، مهم نيست که چه چيزی را طراحی می کنيد ؛بلکه با ابزار کلمات زمين و زمان را به هم بدوزيد تا کارفرما باورش شود که طرح زيباست . . با مفاهيمی چون زندگی ، شرافت و مرگ خود را درگير نکنيد و هيچ وقت با انديشه هايتان خودتان را درگير نکنيد. ديگه بسه چون نمی خوام بيشتر از اين تاثير منفی بذارم . موفق باشيد و اميدوارم هميشه برای دل خودتون طراحی کنيد . . .

No comments: